За инвеститори


 

Редовно общо събрание на акционерите 29.06.2018 и 14.07.2018

 

Доклад на одитния комитет на "Слънчев Ден" АД за дейността през 2017

Доклад на независимия одитор

Доклад за дейноста на директора за връзки с инвеститорите "Слънчев Ден" АД за 2017

Годишен финансов отчет 2017

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД 2017

Информация за прравата на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Декларация - Мирия Стефанова Миланова

Материали за общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Покана

Пълномощно образец

Статут за работата на одитния комитет в "Слънчев Ден" АД

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД

Декларация - Мария Георгиева Георгиева

Декларация - Николина Василева Кирилова

Диплома - Стоянка Живкова Иванова


 

Материали от общо събрание на акционерите 12.05.2017

 

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Списък на акционерите юридически и физически лица на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно 6

Пълномощно 7

Пълномощно 8

Пълномощно 9

Пълномощно Съни Тур

Пълномощно Т.Гергов

Пълномощно Цв. Гергов


Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно 6


Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 12.05.2017

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 1

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 2

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Устав - хотел Марина

Устав - хотел Палас


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2010

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2011

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2012

Годишен финансов отчет "Слънчев Ден" АД - 2010


Оценителска експертиза

Автобиография на Георги Гергов

Автобиография на Николина Кирилова

Автобиография на Величка Гергова


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2016


Информация за прравата на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Доклад за финансов отчет - 2013

Доклад за финансов отчет - 2014

Доклад за финансов отчет - 2015

Доклад за финансов отчет - 2016

Обявяване на поканата в търговския регистър

Оценителска експертиза

Удостоверение D Bank


Автобиография на Мария Георгиева

Доклад за дейноста на директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев Ден" АД

Доклад на независимия одитор

Доклад на одитния комитет за дейността през 2016 година


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2013

Материали за общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Годишен финансов отчет - 2011

Годишен финансов отчет - 2012


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2014

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2015

 

АРХИВ ИНВЕСТИТОРИ