Investitori


 

Информация за разкриване на дялово участие в публичното дружество.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК 22.11.2018

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК от Слънчев Ден АД

Писмо от Парк-Хотел Санкт Петербург Инвест ЕООД до Слънчев Ден АД

Декларация по чл.9 от Наредба №39 от Парк-Хотел Санкт Петербург Инвест ЕООД

Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от Парк-Хотел Санкт Петербург Инвест ЕООД

Писмо от Пълдин Туринвест АД до Слънчев Ден АД

Декларация по чл.9 от Наредба №39 от Пълдин Туринвест АД

Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от Пълдин Туринвест АД

Писмо от Съни Тур ЕООД до Слънчев Ден АД

Декларация по чл.9 от Наредба №39 от Съни Тур ЕООД

Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от Съни Тур ЕООД


 

Редовно общо събрание на акционерите 16.07.2018

 

Протокол от общото събрание на акционерите

Списък на акционерите

Пълномощно Цветомир Гергов

Пълномощно Тодор Гергов

Пълномощно Тодор Гергов и Цветомир Гергов


 

Редовно общо събрание на акционерите 29.06.2018 и 14.07.2018

 

Списък на представителите / пълномощниците на акционерите "Слънчев Ден" АД

Протокол от общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Доклад на одитния комитет на "Слънчев Ден" АД за дейността през 2017

Доклад на независимия одитор

Доклад за дейноста на директора за връзки с инвеститорите "Слънчев Ден" АД за 2017

Годишен финансов отчет 2017

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД 2017

Информация за прравата на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Декларация - Мирия Стефанова Миланова

Материали за общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Покана

Пълномощно образец

Статут за работата на одитния комитет в "Слънчев Ден" АД

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД

Декларация - Мария Георгиева Георгиева

Декларация - Николина Василева Кирилова

Диплома - Стоянка Живкова Иванова


 

Материали от общо събрание на акционерите 12.05.2017

 

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Списък на акционерите юридически и физически лица на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно 6

Пълномощно 7

Пълномощно 8

Пълномощно 9

Пълномощно Съни Тур

Пълномощно Т.Гергов

Пълномощно Цв. Гергов


Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно 6


Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 12.05.2017

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 1

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 2

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Устав - хотел Марина

Устав - хотел Палас


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2010

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2011

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2012

Годишен финансов отчет "Слънчев Ден" АД - 2010


Оценителска експертиза

Автобиография на Георги Гергов

Автобиография на Николина Кирилова

Автобиография на Величка Гергова


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2016


Информация за прравата на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Доклад за финансов отчет - 2013

Доклад за финансов отчет - 2014

Доклад за финансов отчет - 2015

Доклад за финансов отчет - 2016

Обявяване на поканата в търговския регистър

Оценителска експертиза

Удостоверение D Bank


Автобиография на Мария Георгиева

Доклад за дейноста на директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев Ден" АД

Доклад на независимия одитор

Доклад на одитния комитет за дейността през 2016 година


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2013

Материали за общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Годишен финансов отчет - 2011

Годишен финансов отчет - 2012


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2014

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2015

 

АРХИВ ИНВЕСТИТОРИ