Слънчев Ден

България е приета за една от страните, в които се признават разходите за рехабилитация

ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО

RS 2019 / 483 от 20.09.2019г.

Услуги по превантивна медицина в чужбина

Кратко описание: Актуализиран преглед на услугите по превантивна медицина в държавите-членки на Европейския съюз, договарящите държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в Швейцария


Уважаеми дами господа,

Наскоро с циркулярно писмо 2016/491 от 07.10.2016г. публикувахме списък на държавите-членки на Европейската общност, договарящите държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в Швейцария, в който е определено, за кои от ползваните в тези страни услуги по амбулаторна помощ в признати курорти (чл. 23 ал. 2 от Социалния кодекс (SGB V)) е допустимо възстановяване на разходите съгласно чл. 13 ал. 4 от Социалния кодекс (SGB V).

Междувременно е настъпила промяна по отношение на България. Българското Министерство на здравеопазването е информирало с писмо от 19.06.2019г. Германска свързваща служба за здравно осигуряване - чужбина (DVKA), че услуги по амбулаторна помощ в признати курорти по смисъла на чл. 23 ал. 2 от Социалния кодекс (SGB V) могат да бъдат предоставени и в България. Затова съгласно чл. 13 ал. 2 от Социалния кодекс (SGB V) е възможно възстановяване на разходи и за ползвани в България услуги по превантивна медицина.

Актуализираният списък е приложен към това циркулярно писмо. Приложено е също и обобщение на местата и сертифицираните доставчици на амбулаторни услуги по превантивна медицина, предоставен от българското Министерството на здравеопазването. Моля да имате предвид актуализацията при дейността във връзка с правото на обезщетение.

С уважение,

Федерално сдружение на здравните каси (GKV-Spitzenverband)